Mutemetlik
20 Haziran 2022

Çalışanların maaşları, döner sermaye, ek ödemeleri, nöbet ücretleri, geçici ve sürekli görev yollukları, terfi ücretleri, tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmektir

1.         657 Sayılı kanuna tabi kadrolu ve sözleşmeli personellerin maaş işlemlerini takip etmek. (Maaş bilgi girişlerinin yapılması, maaş hesaplanması, evrakların hazırlanıp imzalatılması ve gönderilmesi)

2.         Maaş alan personellerin SGK bildirimlerini yapmak

3.         Başhekimlik oluru ile geçici görevlendirilen personellerin geçici görev yolluk işlemlerini tahakkuk ettirmek

4.         Hastanemize naklen gelen personellerin sürekli görev yolluk işlemlerini tahakkuk ettirmek

5.         Hastanemizde geçici görev ile görevlendirilen personellerin geçici görev yolluk işlemlerini tahakkuk ettirmek

6.         Sözleşmeli Yönetici olarak görev yapan personellerin ikinci görev aylıklarını tahakkuk ettirmek

7.         Radyasyona maruz kalan birimlerde çalışan personellerin fiili hizmet tazminat ödemelerini tahakkuk ettirmek

8.         Maaşında icra kesintisi bulunan personellerin icra kesintilerini takip etmek

9.         Hastanemizde nöbet usulü çalışan personellerin nöbet bordrolarını hazırlamak,

10.       Döner Sermaye Katkı Payı hesaplamasına esas teşkil eden E puanlarının otomasyon sistemine girişini yapmak

11.       Personellin askerlik borçlanma tahakkukları T.C Maliye Bakanlığının yıllık bütçe talimatnamesine göre hazırlamak.

12.       Tayin olup hastaneden ayrılacak olan personellere maaş nakil ilmuhaberi düzenlemek.

13.       Geçici olarak kurumda çalışan personelin ek ödeme, gelir vergisi matrah bilgilerini asıl kadrosunun bulunduğu kuruma bildirmek.

14.       Banka, muhasebe, saymanlık işlemlerini takip etmek,

15.       Birim içerisinde görev dağılımı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapmaktır.

16.       Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.