Personel Özlük
20 Haziran 2022

 1. Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.
 2. Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve genel sağlık sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.
 4. Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.
 5. Adli vaka, iş kazası, trafik kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek. Uygun olmayanları düzeltmek.
 6. Adli vaka, iş kazası, trafik kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken
 7. tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne teslim etmek.
 8. Ayaktan ve yatarak hizmet verilen SGK Yurtdışı sigortalısı hastalarına verdiğimiz hizmetlere ilişkin hizmetleri, fatura ederek bağlı olduğumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne teslim etmek.
 9. Hastanemize başvuran hastalar ile kayıt personeli arasında yaşanan sıkıntılarda mevzuatla ilgili veri girişi yapan personellerimizi ve hastalarımızı aydınlatmak ve hasta memnuniyetini ayrıca hastaların hastane prosedürü ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak.
 10. Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve tüm resmi kurumlar ile yazışmaları yapmak.
 11. Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.
 12. Hastane birimleri için gerekli olan ve resmi olarak istenen mali tabloları veya birimimizle ilgili her türlü veriyi isteyen birimlere doğru ve eksiksiz olarak teslim etmek.
 13. Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.
 14. Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.
 15. Her ay dönem sonlandırmasından sonra ilgili döneme ait kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan saymanlık müdürlüğüne aylık tutarı resmi yazı ile bildirmek.
 16. SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip ederek, Hastane İdaresini bilgilendirmek.
 17. Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan resmi kurum hastalarının tedavi Giderlerini Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi hükümleri çerçevesinde faturalandırmak.
 18. Hastaların birimimizle ile ilgili konularda şikâyet veya bilgi edinme konulu dilekçelerine, konu ile ilgili araştırma yaparak yazılı cevap vermek
 19. SGK’nın, göndermiş olduğumuz faturaları incelemesi neticesinde yapmış olduğu kesintilerinin incelenerek, gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak, yazışmaları yapmak, itiraz dosyalarını hazırlayarak SGK itiraz komisyonunda savunma yapmak,
 20. Hastanemizde sosyal güvencesi olmayan ücretli olarak tedavi görmesi gereken hastaların kriterlerine göre işlem tutarlarını belirlemek,
 21. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek.